داستان خودت رو بگو
امیر غیاثی فر | مربی و استراتژیست پرسونال برندینگ

سوال اصـــــــلی:

چه کسانی نیاز به شناختن شما دارند؟

سوال مــــــــــهم:

وجه تمایز شما با دیگران چیست؟

سوال اســــــاسی:

چرا شما بهترین گزینه هستید؟

شما کجای مسیر پرسونال برندینگ هستید؟


مسیر را باهم طی کنیم ...

جدیدترین مقالات